Privacy Policy

Delta uitzendorganisatie B.V. (hierna te noemen Deltamilieu) gevestigd te Culemborg verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Deltamilieu is een organisatie die kandidaten en werkgevers bij elkaar brengt. Daartoe beschikt Deltamilieu over informatie van zowel kandidaten en werkgevers/opdrachtgevers. Deltamilieu garandeert zorgvuldige en discrete omgang met deze informatie, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van alle betrokkenen. In deze Privacy policy staat beschreven welke informatie door Deltamilieu wordt verzameld en met welk doel. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens hieraan stelt.

Waarom

Deltamilieu verzamelt en verwerkt uw gegevens voor de uitvoering van haar dienstverlening, waaronder bemiddeling, detachering en salarisadministratie.

Meer specifiek:

 • U aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd.
 • Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk of een opdracht.
 • Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.
 • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
 • Voor het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole. Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering. Subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen.
 • Bij een werknemersrelatie met u: het naleven van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en socialezekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Wanneer

Deltamilieu verzamelt uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op haar website, of op andere wijze aanmeldt om gebruik te maken van haar dienstverlening.

Deltamilieu verwerkt de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor haar dienstverlening. Een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van haar dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt. Heeft u geen interesse dan kan Deltamilieu relevante gegevens van u verwerken om uw wens om niet meer benaderd te worden, te kunnen honoreren.

Meer specifiek gaat het om de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

 • Als u bemiddeld wil worden of bemiddeld bent (kandidaten):

NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens. Geboortegegevens, leeftijd, geslacht. Curriculum Vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring.

Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften.

 • Als u voor Deltamilieu gaat werken/werkt/heeft gewerkt:

Nationaliteit, BSN-nummer, ID-bewijs, werkvergunning. Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie. Opdracht gerelateerde verklaringen zoals bijvoorbeeld VOG.

 • Als u een zakelijke relatie van Deltamilieu bent (klant/leverancier):

Deltamilieu registreert persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zakendoen. Voor het doen van aanbiedingen, voor en/of verstrekken van informatie over onze dienstverlening, een zakelijke relatie te onderhouden en een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

Hiertoe registreert Deltamilieu: Naam, functie, telefoon, e-mailadres en andere contactgegevens. Relevante gegevens over de organisatie waar zaken mee gedaan wordt.

 

Deltamilieu legt uit principe geen bijzondere persoonsgegevens (gegevens over ras, godsdienst, levensovertuiging, gezondheid, politieke voorkeur, vakbond lidmaatschap, genetische data, biometrische data, criminele activiteiten, seksuele leven, strafrechtelijke persoonsgegevens) vast, tenzij dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen.

Delen met wie

 • Als u bemiddeld wil worden of bemiddeld bent (kandidaten):

Deltamilieu kan uw persoonsgegevens delen met, haar opdrachtgevers, leveranciers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers van CV’s) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

 • Als u voor Deltamilieu gaat werken/werkt/heeft gewerkt:

Hiervoor geldt hetzelfde als voor u als kandidaat:

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst.

 • Als u een zakelijke relatie van Deltamilieu bent (klant/leverancier):

Deltamilieu kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven, aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevensverwerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin Deltamilieu hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis.

Bewaartermijnen

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

 • Als u bemiddeld wil worden of bemiddeld bent (kandidaten):

Uw bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact indien u niet voor Deltamilieu heeft gewerkt. Wanneer u als kandidaat geïntroduceerd bent (geweest) bij (potentiële) opdrachtgevers/klanten van Deltamilieu dan zijn uw persoonsgegevens nog 12 maanden na moment van introductie beschikbaar in verband met het na kunnen komen van commerciële afspraken. Wanneer u door Deltamilieu bemiddeld bent dan zijn uw persoonsgegevens minimaal 24 maanden beschikbaar na bemiddeling in verband met mogelijke claims. In dat geval is de informatie alleen beschikbaar voor Deltamilieu en alleen voor de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Na afloop van genoemde termijnen worden uw gegevens definitief verwijderd.

 • Als u voor Deltamilieu gaat werken/werkt/heeft gewerkt:

Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor (her)bemiddeling tot twee jaar na einde dienstverband.

Bepaalde persoonsgegevens worden ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer bewaard conform wettelijke bewaartermijnen. Deze gegevens zijn echter slechts beperkt toegankelijk voor Deltamilieu medewerkers.

Indien u niet meer benaderd/bemiddeld wilt worden, kunt u zichzelf laten uitschrijven. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar info@deltamilieu.nl  of laat het uw contactpersoon weten.

 • Als u een Zakelijke relatie van Deltamilieu bent (klant/leverancier):

De naam en contactgegevens worden bewaard zolang als deze relevant zijn voor het doel waarvoor zij zijn vastgelegd. De zakelijke contactgegevens zullen worden aangepast of verwijderd als deze geen relevantie meer hebben.

Rechten

Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens gewijzigd of verwijderd wil hebben, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Deltamilieu of per mail aan fg@deltamilieu.nl.

Bij een dergelijk verzoek kunnen wij u vragen om u zich te identificeren. Uw verzoek zou kunnen worden afgewezen als Deltamilieu daartoe het wettelijk recht heeft.

Beveiliging

Deltamilieu doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is met Deltamilieu een verwerkersovereenkomst overeengekomen met daarin opgenomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal (moeten) beveiligen.

Internet

Ook via onze internetomgevingen doen wij er alles aan om uw privacy te beschermen. Hieronder leggen wij de belangrijkste elementen uit.

 • Op onze website(s) worden geen algemene (anonieme) bezoeker gegevens vastgelegd.
 • Cookies: Wanneer jij onze website(s) bezoekt, slaat jouw computer, tablet of smartphone automatisch enkele gegevens op met behulp van een zogeheten cookie. Daardoor wordt jij bij een volgend bezoek via dezelfde computer automatisch herkend. Cookies zorgen ervoor dat de inhoud van onze websites beter afgestemd wordt op jouw wensen. Zo kan jouw computer jouw gebruikersnaam onthouden zodat je die niet steeds hoeft in te voeren. Als jij niet wilt dat er cookies worden gebruikt, kan je in de browser ‘cookies off’ aanvinken. Indien jij de cookies accepteert, blijven zij maximaal vijf jaar in uw computer staan, tenzij jij deze voor die tijd verwijdert.
 • Wettelijke rechten
 • Delta respecteert dat jij een aantal wettelijke rechten hebt met betrekking tot jouw relevante persoonsgegevens:
 • Recht op inzage in door ons van u vastgelegde relevante gegevens;
 • Recht op het indienen van een verzoek tot correctie of verwijdering van jouw relevante gegevens;
 • Recht om bezwaar te maken (verzet) tegen bepaalde wijzen van gebruik van jouw relevante gegevens.

Vragen, opmerking, klachten of vermoeden datalek

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Deltamilieu, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@deltamilieu.nl. Is er sprake (vermoede)van een datalek, dan verzoekt Deltamilieu u dit direct te melden.

Wijzigingen

Deltamilieu kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy statement. Het meest actuele Privacy statement is te allen tijde in te zien op de website van Deltamilieu.nl.