Algemene voorwaarden

  • Al onze diensten vallen onder onze algemene voorwaarden. U kunt onze algemene voorwaarden downloaden. Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Algemene Verkoopvoorwaarden Delta Uitzendorganisatie BV

  • Delta Uitzendorganisatie is aangesloten bij de ABU. Al onze uitzendkrachten werken volgens de ABU CAO voor Uitzendkrachten.

ABU CAO voor uitzendkrachten

  • Voorwaarden van inschrijving

De inschrijver verklaart hierbij dat de door hem/haar bij de inschrijving aan Delta verstrekte gegevens en documenten correct en volledig zijn, in het bijzonder met betrekking tot zijn/haar identiteit, verblijfstitel, adres, arbeidsverleden, opleidingen(en) en wensen.De inschrijver dient Delta steeds tijdig en schriftelijk te informeren over wijzigingen en/of aanvullingen ten aanzien van de verstrekte gegevens, daaronder begrepen de intrekking van een verblijfstitel of het verstrijken van de geldigheidsduur daarvan.De door de inschrijver verstrekte persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. De inschrijver verklaart hierbij akkoord te gaan met de verwerking en uitwisseling van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het vinden van een passende functie.Uiteraard gaat Delta zorgvuldig met je gegevens om.